tin tuyển dụng

Góc tuyển dụng (21/03/2023)

R&D, RA, QA, QC và phân xưởng sản xuất là các phòng ban tại nhà máy

Góc tuyển dụng (12/03/23)

R&D, QA, QC và phân xưởng sản xuất là các phòng ban tại nhà máy SXDP

Góc tuyển dụng (05/03/2023)

R&D, QA, kho và phân xưởng sản xuất là các phòng ban tại nhà máy SXDP

Góc tuyển dụng (26/02/2023)

R&D, QA, QC, RA và phân xưởng sản xuất là các phòng ban tại nhà máy

Góc tuyển dụng (22/02/2023)

R&D, QA, QC, kho và phân xưởng sản xuất là các phòng ban tại nhà máy

Góc tuyển dụng (19/02/2023)

R&D, QA, QC, RA và phân xưởng sản xuất là các phòng ban tại nhà máy

Góc tuyển dụng (15/02/2023)

R&D, QA, QC và phân xưởng sản xuất là các phòng ban tại nhà máy SXDP

Góc tuyển dụng (12/02/2023)

R&D, QA, QC, RA và phân xưởng sản xuất là các phòng ban tại nhà máy