tin tuyển dụng

Góc tuyển dụng (27/09/2023)

R&D, RA, QA, kho và phân xưởng sản xuất là các phòng ban tại nhà máy

Góc tuyển dụng (19/09/2023)

R&D, QA, QC, kho là các phòng ban tại nhà máy sản xuất dược phẩm đang

Góc tuyển dụng (13/09/2023)

R&D, RA, QA, QC,  là các phòng ban tại nhà máy SXDP đang có nhu

Góc tuyển dụng (05/09/2023)

R&D, RA, QA, QC , kho và phân xưởng sản xuất là các phòng ban tại

Góc tuyển dụng (29/08/2023)

R&D, RA, QA, QC là các phòng ban tại nhà máy SXDP đang có nhu cầu

Góc tuyển dụng (22/08/2023)

R&D, RA, QA, QC là các phòng ban tại nhà máy SXDP đang có nhu cầu

Góc tuyển dụng (15/08/2023)

R&D, RA, kho là các phòng ban tại nhà máy SXDP đang có nhu cầu

Góc tuyển dụng (08/08/2023)

R&D, RA, QA, QC và phân xưởng sản xuất là các phòng ban tại nhà máy