tin tuyển dụng

Góc tuyển dụng (19/05/2024)

RD, RA, QA, QC, kho, phân xưởng sản xuất là các phòng ban tại nhà

Góc tuyển dụng (14/05/2024)

RD, RA, QA, QC, kho là các phòng ban tại nhà máy SXDP đang có

Góc tuyển dụng (08/05/2024)

RD, RA, QA, QC, kho là các phòng ban tại nhà máy SXDP đang có nhu

Góc tuyển dụng (23/04/2024)

RD, RA, QA, QC, kho là các phòng ban tại nhà máy SXDP đang có nhu

Góc tuyển dụng (16/04/2024)

R&D, RA, QA, QC, kho là các phòng ban tại nhà máy SXDP đang có nhu

Góc tuyển dụng (09/04/2024)

R&D, RA, QA, QC là các phòng ban tại nhà máy SXDP đang có nhu cầu

Góc tuyển dụng 02/04/2024)

R&D, RA, QA, QC là các phòng ban tại nhà máy SXDP đang có nhu cầu

Góc tuyển dụng (26/03/2024)

R&D, RA, QA, QC là các phòng ban tại nhà máy SXDP đang có nhu cầu