Chuyên mục: Tuyển Dụng

Góc tuyển dụng (16/04/2024)

R&D, RA, QA, QC, kho là các phòng ban tại nhà máy SXDP đang có nhu

Góc tuyển dụng (09/04/2024)

R&D, RA, QA, QC là các phòng ban tại nhà máy SXDP đang có nhu cầu

Góc tuyển dụng 02/04/2024)

R&D, RA, QA, QC là các phòng ban tại nhà máy SXDP đang có nhu cầu

Góc tuyển dụng (26/03/2024)

R&D, RA, QA, QC là các phòng ban tại nhà máy SXDP đang có nhu cầu

Góc tuyển dụng (19/03/2024)

Chuyên viên R&D, QA, QC, và phân xưởng sản xuất là các phòng ban tại nhà

Góc tuyển dụng (12/03/2024)

R&D, QA, QC, và phân xưởng sản xuất là các phòng ban tại nhà máy SXDP

Góc tuyển dụng (05/03/2024)

R&D, RA, QA, kho và phân xưởng sản xuất là các phòng ban tại nhà máy

Góc tuyển dụng (27/02/2024)

R&D, QA, QC, kho và phân xưởng sản xuất là các phòng ban tại nhà máy

Góc tuyển dụng (20/02/2024)

R&D, QA, QC, kho và phân xưởng sản xuất là các phòng ban tại nhà máy

Góc tuyển dụng (06/02/2024)

R&D, RA, QA, QC và phân xưởng sản xuất là các phòng ban tại nhà máy

error: Content is protected !!