Chuyên mục: Tuyển Dụng

Góc tuyển dụng (07/07/2024)

RD, QA, QC và kho là các phòng ban tại nhà máy SXDP đang có

Góc tuyển dụng (30/06/2024)

RD, RA, QA, QC là các phòng ban tại nhà máy SXDP đang có nhu

Góc tuyển dụng (23/06/2024)

RD, RA, QA, QC và kho là các phòng ban tại nhà máy SXDP đang

Góc tuyển dụng 16/06/2024

RD, QA là các phòng ban tại nhà máy SXDP đang có nhu cầu tuyển

Góc tuyển dụng 09/06

RD, RA, QA, QC, phân xưởng sản xuất là các phòng ban tại nhà máy

Góc tuyển dụng (02/06/2024)

RD, RA, QA, QC, kho, phân xưởng sản xuất là các phòng ban tại nhà

Góc tuyển dụng (26/05/2024)

RD, RA, QA, QC, kho, phân xưởng sản xuất là các phòng ban tại nhà

Góc tuyển dụng (19/05/2024)

RD, RA, QA, QC, kho, phân xưởng sản xuất là các phòng ban tại nhà

Góc tuyển dụng (14/05/2024)

RD, RA, QA, QC, kho là các phòng ban tại nhà máy SXDP đang có

Góc tuyển dụng (08/05/2024)

RD, RA, QA, QC, kho là các phòng ban tại nhà máy SXDP đang có nhu

error: Content is protected !!