Chuyên mục: Chứng nhận khóa học

Danh sách sinh viên hoàn thành khóa học – Đào tạo chuyên sâu EU-GMP- Module 2

Chúc mừng bạn đã hoàn tất khoá học/ Congratulate on your completion of the professional

Khóa RD-04-OL-Danh sách học viên tốt nghiệp

Chúc mừng các bạn đã hoàn tất khoá học/ Congratulate on your completion of the

Danh sách sinh viên hoàn thành khóa học – Đào tạo chuyên sâu EU-GMP- Module 1

Chúc mừng bạn đã hoàn tất khoá học/ Congratulate on your completion of the professional

Khóa RD-05-Danh sách học viên tốt nghiệp

Chúc mừng bạn đã hoàn tất khoá học/ Congratulate on your completion of the professional

Tổng quan GMP & Thanh tra EU-GMP -Davipharm-Nhóm 2-Danh sách học viên tốt nghiệp

Chúc mừng các bạn đã hoàn tất khoá học/ Congratulate on your completion of the

Tổng quan GMP & Thanh tra EU-GMP -Davipharm-Nhóm 1-Danh sách học viên tốt nghiệp

Chúc mừng các bạn đã hoàn tất khoá học/ Congratulate on your completion of the

Năm 2023 – Khóa QA-02 – Nhóm 2- Danh sách học viên tốt nghiệp

Chúc mừng các bạn đã hoàn tất khoá học/ Congratulate on your completion of the

Năm 2023 – Khóa QA-02 – Nhóm 1- Danh sách học viên tốt nghiệp

Chúc mừng các bạn đã hoàn tất khoá học/ Congratulate on your completion of the

Khóa học RA-02-OL-Danh sách học viên tốt nghiệp

Chúc mừng các bạn đã hoàn tất khoá học/ Congratulate on your completion of the

Năm 2023-Khóa EN-02-Nhóm 2-Danh sách học viên tốt nghiệp

Chúc mừng bạn đã hoàn tất khoá học/ Congratulate on your completion of the professional

error: Content is protected !!