Big pharma chia sẻ dữ liệu hoạt chất để giảm thử nghiệm trên động vật

Bốn công ty dược phẩm lớn là Boehringer Ingelheim, F. Hoffmann-La Roche, Johnson & Johnson và Merck KGaA vừa thoả thuận chia sẻ dữ liệu về hoạt chất để giảm thử nghiệm trên động vật. Với sự hỗ trợ của tổ chức EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) các công ty đã đồng ý chia sẻ dữ liệu về độc tính (toxicological), tính chất lý hoá (physicochemical), độc tố sinh thái (ecotoxicological) của 19 hoạt chất thu được từ 153 thử nghiệm. Các công ty và nhà khoa học có thể tiếp cận dữ liệu từ ứng dụng IUCLID – do tổ chức ECHA (European Chemical Agency) và OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) xây dựng.

Mục đích: góp phần xây dựng thông tin cho những hoạt chất tiềm năng và thúc đẩy các nghiên cứu dựa trên các mô hình dự đoán cấu trúc – tác dụng của hoạt chất (SAR – Structure Activity Relationship) sử dụng máy vi tính để tránh hoặc giảm các thực nghiệm trên động vật.

Dr Jan Backman, trưởng nhóm Chemical Legislation của F.Hoffmann-La Roche Ltd, chia sẻ cách làm này sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng để cùng phát triển và kêu gọi sự tham gia của các công ty khác để cùng xây dựng dữ liệu.

Từ hoạt động này, có thể thấy sự chia sẻ và hợp tác để cùng phát triển sẽ là xu hướng phổ biến để giải quyết những vấn đề khó trong tương lai.

 


Nguồn tham khảo

https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/…/big…/

error: Content is protected !!